Prejemniki nagrad nagradne igre KZ Metlika - Atlantic Trade

Prejemniki nagrad so:


1. nagrada

bon v vrednosti 500€ + ddv za nakup izdelkov Atlantic trade - Jur gostinstvo in turizem Lesce d.o.o. (06740)

2. nagrada

bon v vrednosti 300€ + ddv za nakup izdelkov Atlantic trade - GD12 gostinstvo d.o.o. (22021)

3. nagrada

bon v vrednosti 200€ + ddv za nakup izdelkov Atlantic trade - Gostinstvo, Robert Markežič s.p. (27379)

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. člen

Organizator nagradne igre Z nakupom izdelkov Atlantic Trade do privlačnih nagrad  je podjetje  Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. 6. do vključno 30. 6. 2020 v sodelovanju s podjetjem Atlantic Trade, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe.

 

2. člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno z nakupom izdelkov Atlantic trade v Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o.  v vrednosti  40 € ali več, v času trajanja akcije.

 

3. člen

Nagradni sklad obsega  naslednje nagrade:

1. nagrada: 1x 500 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

2. nagrada: 1x 300 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

3. nagrada: 1x 200 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

 

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo.  

 

4. člen

Žrebanje nagrad se izvede po zaključku nagradne igre dne  22. 07. 2020 ob 9.00 uri, v KZ Metlika z.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana, v prisotnosti štiričlanske komisije, ki skrbi za pravilnost izvedbe te nagradne igre. Člani komisije so:

  1. Viktor Kure, KZ Metlika, vodja programa gastro
  2. Doroteja Kreft, KZ Metlika, vodja nabave programa gastro
  3. Anita Sonc, KZ Metlika,  sodelavec v nabavi
  4. Marin Radilović, Atlantic trade

Posamezni  udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo 1x in lahko prejme samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil prvič izžreban.

Ob nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja;
  • prisotnih osebah;
  • poteku žrebanja;
  • podatkih o nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

5. člen

Rezultati žrebanja bodo javni in bodo objavljeni najkasneje do  1. 08. 2020 na spletni strani www.kz-metlika.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (podjetje oziroma naziv samostojnega podjetnika posameznika ter naslov). 

 

6. člen

Nagrajence bomo kontaktirali preko elektronskega naslova (v izrednem primeru tudi po pošti ali telefonski številki) po izvedenem žrebanju. Vse specifike podelitve nagrade in prevzema bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Pred prevzemom nagrade so nagrajenci dolžni organizatorju posredovati svoje podatke: naziv in naslov podjetja oziroma samostojnega podjetnika posameznika ter davčno številko oziroma ID za DDV.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19); organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

7. člen

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, nagrade ne podeli.

Prav tako sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, kršil pravila in pogoje sodelovanja ter ni želel izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja ali jih ni izpolnil pravočasno.

 

8. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator izžreba nagrajence in podeli nagrade v skladu s pravili te nagradne igre. Ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko nagradno igro tudi odpove in ob tem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. V tem primeru mora biti obvestilo o prenehanju nagradne igre objavljeno na spletni strani www.kz-metlika.si.

 

9. člen

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.kz-metlika.si.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili te nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ostajajo ta pravila obvezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in dopolnitvah nagradne iger bo organizator sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani.

Vse morebitne pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se obvezuje, da bo nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem sproti obveščal udeležence.

 

10. člen

Organizator bo podatke sodelujočih, pridobljene v tej nagradni igri, skrbno varoval in jih bo uporabil izključno za namene izročitve nagrad. Zavezuje se, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

V Ljubljani, 29. 05. 2020