Pravila in pogoji nagradne igre "Z nakupom izdelkov Atlantic Trade d.o.o. do privlačnih nagrad"

 1. člen

Organizator nagradne igre Z nakupom izdelkov Atlantic Trade d.o.o do privlačnih nagrad  je podjetje  Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. 7. do vključno 31. 8. 2022 v sodelovanju s podjetjem Atlantic Trade d.o.o, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe.

 1. člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno z nakupom izdelkov Atlantic Trade d.o.o, v Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o.  v vrednosti  50 € ali več, v času trajanja akcije.

 

 1. člen

Nagradni sklad obsega  

43 kos zvočnikov JBL Partybox 100

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo.  

 

 1. člen

Žrebanje dnevne nagrade, se izvede vsak delovni dan,po zaključku delovnega dneva, kjer so zbrani vsi udeleženci, ki ustrezajo pravilniku za udeležbo v nagradni igri. Žrebanje se opravi dnevno, vsak delovni dan ob zaključku.

Dnevna nagrada se izžreba 1x/dan –delovni dan, nagrajenec je objavljen naslednji delovni dan do 15. ure, na spletni strani www.kz-metlika.si.

Posamezni  udeleženec nagradne igre je lahko izžreban v nagradnem obdobju, samo 1x in lahko prejme samo eno nagrado. O nagradnem žrebanju  se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu žrebanja;
 • poteku žrebanja;
 • podatkih o nagrajencih.

Zapisnik- o dvomesečni nagradni igri, podpišejo vsi člani komisije.

Člani komisije:

 1. Viktor Kure, KZ Metlika, vodja programa gastro

        2.    Doroteja Kreft, KZ Metlika, vodja nabave programa gastro

        3.    Maja Rogelj, KZ Metlika,  sodelavec v nabavi

        4.    Marko Tkalec, Atlantic Trade d.o.o

 

 1. člen

Rezultati žrebanja bodo javni in  objavljeni na spletni strani www.kz-metlika.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (podjetje oziroma naziv samostojnega podjetnika posameznika ter naslov). 

 

 1. člen

Nagrajence bomo kontaktirali preko kom.zastopnikov (v izrednem primeru tudi po pošti ali telefonski številki), po izvedenem žrebanju. Vse specifike podelitve nagrade in prevzema bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Pred prevzemom nagrade so nagrajenci dolžni organizatorju posredovati svoje podatke: naziv in naslov podjetja oziroma samostojnega podjetnika posameznika ter davčno številko oziroma ID za DDV.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22); organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

 1. člen

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse  pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, nagrade ne podeli.

Prav tako sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, kršil pravila in pogoje sodelovanja ter ni želel izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja ali jih ni izpolnil pravočasno.

 1. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator izžreba nagrajence in podeli nagrade v skladu s pravili te nagradne igre. Ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko nagradno igro tudi odpove in ob tem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. V tem primeru mora biti obvestilo o prenehanju nagradne igre objavljeno na spletni strani www.kz-metlika.si.

 1. člen

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.kz-metlika.si.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili te nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ostajajo ta pravila obvezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in dopolnitvah nagradne iger bo organizator sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani.

Vse morebitne pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se obvezuje, da bo nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem sproti obveščal udeležence.

 1. člen

Organizator bo podatke sodelujočih, pridobljene v tej nagradni igri, skrbno varoval in jih bo uporabil izključno za namene izročitve nagrad. Zavezuje se, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

V Ljubljani, 28.6.2022