Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

KZ Metlika Program razvoja podeželja

JAVNI RAZPIS
7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI
»UREDITEV PREDELOVALNIH KAPACITET KZ METLIKA«


OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »UREDITEV PREDELOVALNIH KAPACITET KZ METLIKA« bo potekala rekonstrukcija mesno predelovalnega objekta s povečanjem obsega skladiščnih kapacitet, nabava opreme za klavnico (drsni tiri, hladilni sistem in čistilna naprava), nabava opreme za predelavo mesa (stroj za pakiranje, stroj za pranje) ter nabava opremo za vinsko klet (leseni sodi barik in 3 hl, mešalo za vino, peristaltična črpalka) z investicijsko vzdrževalnimi deli. Poleg navedenega bo v naložbo vključena tudi izgradnja lesenega skladišča (enostaven objekt) ob predelovalnem obratu, ki bo služil kot manipulacijska in skladiščna enota za kmetijske proizvode za namen predelave in z njo povezanih aktivnosti.


CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je posodobitev mesno predelovalnega obrata in vinske kleti. Poleg tega so cilji novih kapacitet in napredne tehnološke opreme izboljšati konkurenčnost zadruge ter omogočiti nadaljnjo rast in trajnostni razvoj.
Rezultati naložbe so rekonstruiran mesno predelovalni objekt s povečanim obsegom skladiščnih kapacitet ter nova oprema, ki bodo omogočili izboljšane poslovne rezultate in dvig produktivnosti, povečan obseg proizvodnje ter dvig kakovost.


POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

www.program-podezelja.si/